กรมบัญชีกลางชงกฎกระทรวง 7 ฉบับ ให้ครม.เคาะพรุ่งนี้

กรมบัญชีกลาง ชงกฎกระทรวง 7 ฉบับ ให้ ครม.เคาะพรุ่งนี้ รับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เตรียมบังคับใช้ 23 ส.ค.60 น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง 7 ฉบับ

ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ ครม. พิจารณา ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ เพื่อให้มีบังคับใช้ได้ทัน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ในวันที่ 23 ส.ค.60  หลังจากที่ผ่านมา ได้มีการยกร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะทำงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเกิดความคุ้มค่ากับภาครัฐสูงสุด สำหรับกฎกระทรวงทั้ง 7 ฉบับ อาทิ  ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ….  กำหนดให้ทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และหน่วยงานตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังมีร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. …  กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *